วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยการช่วยเหลือผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านต่อไป

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นายณัฐพงษ์ บัวชะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่งครับ

อ่านต่อไป

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์

อ่านต่อไป

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCECโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ธวัช เพ็งสลุง ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ EdSpeak วัดทักษะ English Speakingให้แก่นักเรียน ตามที่ได้รับจัดสรรจำนวน 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HCEC2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์

อ่านต่อไป