🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนายการ ธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภท “ผู้บริหารสถานศึกษา” ระดับ “ดีเยี่ยม” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ธวัช เพ็งสลุง ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 และ A2 สำหรับนักเรียน ให้แก่นักเรียน ตามที่ได้รับจัดสรรจำนวน 200 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HCEC1 – HCEC2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ NW Math Test 2023 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนานักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในโอกาศนี้โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ขอให้ทุกท่านประสบค […]

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดให้มีการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ตามโครงการแก้ครบจบที่เดียว (One Stop Service) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยการช่วยเหลือผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นายณัฐพงษ์ บัวชะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่งครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์