ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการทดสอบ O-NET 2566

ผลการทดสอบ O-NET 2566

ชื่มชม ยินดี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นางศรัญญา บัวรัตน์

นางศรัญญา บัวรัตน์

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ (ลำดับที่ 4) ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

โดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์