โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร   สพม.24

แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

 
ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
           

ครูที่ปรึกษา 1.

ครูที่ปรึกษา 2.

ลำดับที่
        รายการประเมิน/ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม ผลการประเมิน
1 ๑.มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๕ คะแนน)    
1.1

๑. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
1.2

๒. ทีมงานแกนนำมีการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCAของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
1.3

๓. ทีมงานแกนนำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน (๕ คะแนน)

5
1.4

๔. ทีมงานแกนนำจัดทำแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
1.5

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
 

รวมฝ่ายการเรียน

25
 

๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๕ คะแนน)

   
2.1

๑. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายการงานของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
2.2

๒. ทีมงานแกนนำมีการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
2.3

๓. ทีมงานแกนนำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียนและรอบห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
2.4

๔. ทีมงานแกนนำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
2.5

๕. ทีมงานแกนนำจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว (๕ คะแนน)

5
  รวมฝ่ายการงาน 25
 

๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๕ คะแนน)

   
3.1 ๑. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน
    (๕ คะแนน)
5
3.2

๒. ทีมงานแกนนำมีการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
3.3 ๓. ทีมงานแกนนำมีกระบวนการดำเนินงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน (๕ คะแนน) 5
3.4 ๔. ทีมงานแกนนำมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนในห้องเรียน (๕ คะแนน)
5
3.5

๕. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
  รวมฝ่ายสารวัตรนักเรียน 25
 

๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๕ คะแนน)

   
4.1 ๑. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน (๕ คะแนน) 5
4.2

๒. ทีมงานแกนนำมีการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
4.3

๓. ทีมงานแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน (๕ คะแนน)

5
4.4 ๔. ทีมงานแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา (๕ คะแนน) 5
4.5 ๕. ทีมงานแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา (๕ คะแนน) 5
  รวมฝ่ายกิจกรรม 25
  รวมคะแนนประเมิน 100
  คิดเป็นร้อยละ 100