โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร   สพม.24

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ประเมินตนเอง)

ชื่อ-สกุล

ลำดับที่ ตอนที่ 1   การประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
        
คะแนนเต็ม ผลการประเมิน
1 การจัดการเรียนรู้ (150 คะแนน)    
 

1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน(30 คะแนน)

30
 

1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้และการพัฒนา
    แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์(30 คะแนน)   

30
 

1.3การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(30 คะแนน)

30
 

1.4การวัดและประเมินผล(30 คะแนน)

30
 

1.5การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
     
ผู้เรียน (30 คะแนน)

30
2

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
(30 คะแนน)

30
3 การร่วมมือปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (30 คะแนน) 30
4

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ

ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (30 คะแนน)
30
5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ (30 คะแนน) 30
6 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (30 คะแนน) 30
 

รวมตอนที่ 1

300
  ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย (50 คะแนน)    
1

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็น
กลางทางการเมือง (10 คะแนน)

10
2

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ (10คะแนน)

10
3

การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน่วยงาน
การศึกษาและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย (10 คะแนน)

10
4

การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม
ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน (10 คะแนน)

10
5

การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งตน ไม่กลั่นแกล้ง
กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง และไม่กระทำ

การหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง(10 คะแนน)
10
  รวมตอนที่ 2 50
 

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม (50 คะแนน)

   
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(10 คะแนน)
10
2 การมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม (10 คะแนน)
10
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน
ผู้เรียนและบุคคลทั่วไป (10 คะแนน)
10
4 การประพฤติและปฏิบัติตามครรลองของวัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย (10 คะแนน) 10
5 การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ (10 คะแนน)
10
  รวมตอนที่ 3 50
 

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ (100 คะแนน)

   
1 จรรยาบรรณต่อตนเอง (20 คะแนน) 20
2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (20 คะแนน) 20
3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (20 คะแนน) 20
4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ (20 คะแนน) 20
5 จรรยาบรรณต่อสังคม (20 คะแนน) 20
  รวมตอนที่4 100
  รวมคะแนน ตอนที่ 1+ 2+3+4 500
  คิดเป็นร้อยละ 100