ได้รับรางวัลคุณภาพ OBECQA

ได้รับรางวัลคุณภาพ OBECQA

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

ผลการทดสอบ O-NET 2566

ผลการทดสอบ O-NET 2566

ชื่มชม ยินดี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นางศรัญญา บัวรัตน์

นางศรัญญา บัวรัตน์

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ (ลำดับที่ 4) ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

โดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย